Bijdrage CDA slotdebat begroting 2018

Door Sander van Waveren

Voorzitter,

Zo aan het eind van deze raadsperiode lijkt het werk er al bijna op te zitten. De ontwerpbegroting bevat geen spannend nieuw beleid of koerswijzigingen meer en allerlei onderwerpen worden al over de verkiezingen heen geschoven.

Het CDA is daar niet van. We hebben nog genoeg te doen in 2018 en daar willen we graag mee aan de slag.

In de commissievergadering hebben wij voorstellen gedaan om verder in te spelen over de aankomende vergrijzing en de gevolgen die dat heeft voor onze stad.

Wij hebben voorstellen gedaan om de stad gezinsvriendelijker te maken, door het woningbouwprogramma aan te passen en onze buurten veiliger te maken. Een vraagstuk dat afgelopen week door het CBS onderstreept werd met cijfers over het aantal jonge gezinnen dat onze stad verlaat.

Wij hebben voorstellen gedaan om ondernemers in onze stad te helpen: door te investeren in winkelgebieden en marktkooplui minder op kosten te jagen.

En we hebben voorstellen gedaan om onze samenleving te versterken, door het gesprek over respect en over omgangsvormen in de openbare ruimte aan te gaan.

En voorzitter,

We hebben het – mede naar aanleiding van de raadsaudits – gehad over de inzichtelijkheid en de kwaliteit van de begroting zelf. Ik merk dat de verbeterslagen die gemaakt zijn om informatie inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld bij verbonden partijen, bij reserves en bij de belastingen. Maar dat inzicht laat ook zien dat de begrotingsdiscipline bij het college nog niet op hetzelfde niveau ligt als dat we van de raad verwachten bij het indienen van amendementen en moties. Dat gesprek zetten we komend jaar zeker voort.

Voor vanmiddag wil ik mij richten op een zevental punten waar het CDA het belangrijk vindt om vandaag nog het verschil te maken. Op die punten zal ik direct bij amendement – of zo nodig vanavond met een motie – voorstellen voor indienen.


Utrecht stad voor alle generaties samen wonen

Voorzitter,

Ouderen gaan niet meer automatisch op hun 65ste naar een bejaardentehuis. Dat is maar goed ook, voor hun eigen welzijn en welbevinden. De gemeente Utrecht speelt nog niet voldoende op die trend in. Het ondersteunen van nieuwe woonzorgconcepten vraagt een inspanning op verschillende beleidsterreinen en met partners en inwoners in de stad. In de commissie reageerde het college welwillend op onze suggesties hiervoor, maar wij zoeken naar een scherpere toezegging.

Het CDA stelt voor om een stimuleringsbudget in te richten waaruit zowel proces- als opstartkosten kunnen worden gefinancierd voor nieuwe woonzorginitiatieven. Dat zou gedekt kunnen worden uit het innovatiebudget in het decentralisatiefonds en vanuit de verschillende woonreserves. Wij vragen het college om daar goed over na te denken en ons begin volgend jaar een voorstel voor te leggen over hoe dat eruit zou kunnen zien en wat de financiële gevolgen zijn. Graag een toezegging.

Voorzitter,

Als die ouderen langer thuis wonen, moeten zij zelfstandig door onze stad kunnen bewegen. Dat geldt overigens net zo goed voor mensen met een beperking. Tijdens het wijkbezoek aan Oost hebben wij nog weer eens goed kunnen zien hoe lastig dat is. Wij stellen daarom voor om daar direct ruim een ton voor uit te trekken om komend jaar, met de belangenbehartigers Solgu en Cosbo, een aantal knelpunten aan te pakken en lessen te leren over wat nodig is.

Voorzitter,

Ook gezinnen trekken de stad uit. Tot op zekere hoogte is dat een normale trend, maar de cijfers voor Utrecht zijn extreem. Het CDA vindt dat een zorgelijke trend voor de balans in onze samenleving. Wij hebben daar afgelopen maand zelf een klein onderzoek naar gedaan en zien dat bevestigd in de recente CBS-cijfers. Wij vragen het college de toezegging om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer gezinnen in de stad te behouden en hoe die verhuisstroom er in regionaal verband uitziet. Graag een toezegging.

Voorzitter,

Die krapte op de woningmarkt raakt ook andere groepen, studenten noem ik in het bijzonder, die het slachtoffer worden van huisjesmelkers. Voor het lopende jaar heeft de raad daar – op voorstel van het CDA – extra geld voor uitgetrokken.

Wij overwegen om de ruimte die er in de begroting zit voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio ook dit jaar in te zetten voor die aanpak.


Ondernemers

Voorzitter,

Het CDA is blij met de investeringen die de afgelopen jaren in het programma Economische Zaken zijn gedaan. Toch weet u dat onze focus op onderdelen anders zou zijn. Wij zijn blij dat het college in de begroting €50.000 heeft opgenomen om concreet met winkelcentra aan de slag te gaan. Maar wij verdubbelen dat bedrag graag, zodat we op 4 plekken actieplannen kunnen maken in plaats van op 2.

Voorzitter,

Ook de marktkooplui komen er bekaaid van af. We hebben afgelopen jaren beleidsmatig de nodige stappen gezet en we begrijpen ook dat de markttarieven kostendekkend worden. Maar dat de gemeente ervoor kiest om de Vredenburgmarkt te verkleinen en vervolgens de lagere opbrengsten direct in rekening brengt bij de marktkooplui is wrang. Daarom willen we de extra verhoging van de tarieven komend jaar bevriezen en kijken naar scenario’s om de marktexploitatie op een andere manier sluitend te krijgen. Bijvoorbeeld door elders meer kramen toe te staan, bezettingsgraden te verhogen of door kosten in de eigen organisatie terug te dringen. Graag een toezegging dat het college bij de Voorjaarsnota met scenario’s daarvoor komt.


Werkgelegenheid

Voorzitter,

De CDA-fractie vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. De werkgelegenheidscijfers en de oplopende bijstand bevatten te weinig goed nieuws. Bij de voorjaarsnota dienden wij daarom een motie in om onderzoek te doen naar de positie van flexwerkers. Bij deze begroting pakken een aantal collega’s dat onderwerp goed op en wij zullen die moties dan ook steunen.


Respect en fatsoen spreken we samen af

Voorzitter,

In de commissiebespreking van het programma veiligheid is door het CDA voorgesteld om actiever en op meer plekken in de openbare ruimte collectieve regels af te spreken. Als goede voorbeelden noemden we de portiekafspraken van corporaties en de regels op Cruijffcourts. Uit onderzoek (van Verwey-Jonker) blijkt dat dit soort afspraken, zeker als ze door gebruikers samen ontwikkeld worden een positief effect kunnen hebben. Het sluit ook goed aan op de vreedzame aanpak die in meerdere wijken wordt toegepast.

We vragen het college om in 2018 vanuit de wijkbureaus het initiatief te nemen om tenminste 3 proefprojecten te doen met het opstellen van zulke buurtregels, bijvoorbeeld rond winkelcentra of op sportcomplexen en de uitkomsten met de raad te delen. Graag een toezegging daarop.


Bereikbaarheid

Voorzitter,

Tot slot, ik begon met de grote opgaven voor de komende jaren. Eén die ik nog niet noemde is de groei van de stad en de druk die dat legt op onze openbare ruimte, de binnenstad in het bijzonder. Daarom stellen we voor ruimte en orde te scheppen in het fietsparkeren door extra fietsparkeerplekken aan te leggen.

Ik dien het amendement in.